name='description'/> தமிழ்ப் பணி மன்றம்: 05/03/22

செவ்வாய், மே 03, 2022

புறநானூறு (351) படுமணி மருங்கின பணைத்தாள் யானையும் !

இளவரசியை மணக்காமல் இவர்கள் அமைதி கொள்ளப் போவதில்லை !

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

 பாடலின் பின்னணி :

 ----------------------------------------

 

குறுநில மன்னன் ஒருவனின் மகளை மணந்துகொள்ள அண்டை நாட்டு மன்னர்கள் சிலர் விரும்புகின்றனர். ஆனால் மகளைப் பெற்ற மன்னன் அவர்களில் யாருக்கும் அவளை மணம் செய்துகொடுக்க விரும்பவில்லை.  எப்படியும் இளவரசியை அடைந்தே தீருவது என்னும் கருத்துடன் அண்டை நாட்டு மன்னர்கள் தங்கள் படைகளுடன் இவன் நாட்டுக்கு வருகின்றனர். இவனது கோட்டைக்கு வெளியே அவர்களது  படைகள் அணி வகுத்து நிற்கும் ஆரவாரம் கேட்கிறது !

 

இந்தச் சூழ்நிலையைக் கண்ணுற்ற படைமங்க மன்னியார் என்னும் புலவர்இளவரசியை மணம் செய்து கொடுக்க  மன்னனோ உடன்படவில்லை; வந்திருக்கும் மன்னர்களோ அவளை அடையாமல் திரும்பப் போவதில்லை. போர் மூளுமோ அழகிய வளம் பொருந்திய இந்த நல்லூர் இனி என்னவாகுமோ என்று வருந்துகிறார்  புலவர் !  இதோ அந்தப் பாடல்:--

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

படுமணி மருங்கின பணைத்தாள் யானையும்

கொடிநுடங்கு மிசைய தேரும் மாவும்

படையமை மறவரொடு துவன்றிக் கல்லெனக்

கடல்கண் டன்ன கண்ணகன் தானை

வென்றெறி முரசின் வேந்தர் என்றும்

 

வண்கை எயினன் வாகை அன்ன

இவள்நலம் தாராது அமைகுவர் அல்லர்;

என்னா வதுகொல் தானே; தெண்ணீர்ப்

பொய்கை மேய்ந்த செவ்வரி நாரை

தேங்கொள் மருதின் பூஞ்சினை முனையின்

 

காமரு காஞ்சித் துஞ்சும்

ஏமம்சால் சிறப்பினிப் பணைநல் லூரே !

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

அருஞ்சொற்பொருள்:

----------------------------------------

 

வரி.(01). படுமணி = ஒலிக்கும் மணி ; மருங்கு = யானையின் விலாப் பக்கம் ; பணைத் தாள் = பருத்த கால் ;

 

வரி.(02). கொடி நுடங்கு = கட்டப்பட்ட கொடி அசைய ; மிசை = மேல் ; தேரும் = தேர்ப்படையும் ; மாவும் = குதிரைகளும் ;

 

வரி.(03) படையமை மறவரொடு = படை வீரர்களோடு ; துவன்றி = நெருக்கமாக ; கல்லென = சேர்ந்து ஒலியெழுப்ப

 

வரி.(04). கடல் கண்டன்ன = கடல் போன்ற ; கண் அகன் தானை = பரந்து விரிந்த படைகள் ;

 

வரி.(05) வென்று எறி முரசின் = வெற்றி முரசு கொட்டுகின்ற; வேந்தர் = அண்டை நாட்டு மன்னர்கள்

 

வரி.(06) வண்கை எயினன் வாகை அன்ன = வள்ளல் எயினனது வாகை என்னும் ஊரைப் போன்ற செழுமை பொருந்திய ;

 

வரி.(07) இவள் நலம் தாராது = இவளைத் திருமணம் செய்யாது ; அமைகுவர் அல்லர் = ஓயமாட்டார்கள்.

 

வரி.(08) என்னாவது கொல் தானே = என்ன நடக்குமோ தெரியவில்லை ; தெண்ணீர் = தெளிந்த நீரையுடைய  ;

 

வரி.(09) பொய்கை மேய்ந்த செவ்வரி நாரை = குளத்து மீன்களைப் பிடித்து உண்ட நாரைகள் ;

 

வரி.(10) தேங்கொள் மருதின் = தேன்மலர் நிறைந்த மருத மரத்து ; பூஞ்சினை முனையின் = பூஞ்கிளைகள் வேண்டாமென வெறுத்து ;

 

வரி.(11) காமரு காஞ்சித் துஞ்சும் = அழகிய காஞ்சி மரத்தின் கிளைகளுக்குச் சென்று அமர்ந்து அமைதியாக உறங்கும் ;

 

வரி.(12)  ஏமம் சால் = பாதுகாப்பு நிறைந்த ; சிறப்பின் = சிறப்புடைய ; பணை நல்லூரே = மருத நிலம் நிறைந்த இந்த நல்லூர். (இனி என்னவாகுமோ ?)

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

பொருளுரை:

---------------------

 

முதுகின் இருபுறமும் மணிகள் தொங்கவிடப்பட்டு ஒலியெழுப்ப, பருத்த கால்களையுடைய யானைகள்  இந்தக் கூட்டத்தில் காணப்படுகின்றன. கொடிகள் கட்டப்பட்ட தேர்ப்படைகள் இருக்கின்றன. விரைந்து நடைபோடும் குதிரைகளும், படைவீரர்களும் காணப்படுகின்றனர். இத்தகைய கடல் போன்ற பெரிய படையுடன் வெற்றிமுரசு கொட்டும் வேந்தர்கள் சிலர் இவளைத் திருமணம் செய்துகொள்ள வந்துள்ளனர் !

 

மகளைப் பெற்ற இந்த நாட்டு மன்னனோ அவர்கள் விருப்பத்திற்கு உடன்படவில்லை. ஆனால், முப்படைகளுடன் வந்துள்ள அண்டை நாட்டு மன்னர்கள் இவளை அடையாது திரும்ப மாட்டார்கள். போர் உறுதியாக நடக்கும் என்று தான் தோன்றுகிறது !

 

வளம் மிக்க இந்த நாட்டில், பொய்கையில் துள்ளித் திரியும் மீன்களைப் பிடித்து உண்டுவிட்டு நாரைகள் எல்லாம் மருத மரக் கிளைகளில் தங்காமல் காஞ்சி மரம் தான் தமக்குப் பாதுகாப்பானது என்று கருதி அதன் கிளைகளில் சென்றமர்ந்து இளைப்பாறுகின்றன. போர் மூண்டுவிட்டால் இந்த நாரைகள் இனி எங்கு செல்லும் ? இந்த வளநாடும் இனி என்னவாகும் ?

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ஆக்கம் + இடுகை,

வை.வேதரெத்தினம்,

(veda70.vv@gmail.com)

ஆட்சியர்,

தமிழ்ப் பணி மன்றம்,

[திருவள்ளுவராண்டு: 2053, மேழம் (சித்திரை) 20]

{03-05-2020}

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

வீரராகவர் பாடல் (11) வீரம் சொரிகின்ற பிள்ளாய் உனக்குப் பெண் !

உனக்குத் திருமணம் செய்விக்கப் பெண் கிடைப்பதில்லையே !

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

கண்பார்வையை இழந்திருந்தாலும் தமிழ்க் கல்வியைக் கசடறக் கற்று ஊர் புகழும் கவிஞராகத் திகழ்ந்தவர் அந்தகக் கவி வீரராகவ முதலியார்”. பதினைந்தாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த இவர் பிறந்த ஊர் தொண்டை மண்டலத்தில் காஞ்சிபுரத்திற்கு அருகிலுள்ள பொன்விளைந்த களத்தூர் என்பதாகும் !

 

பல அரிய பாடல்களைப் பாடியுள்ள இவர் பத்துக்கும் மேற்பட்ட பாடல் தொகுதிகளை இயற்றியுள்ளார்அவர்து பாடல் தொகுதியிலிருந்து ஒரு பாடல் உங்களுக்காக :--

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

வீரஞ்சொரி கின்றபிள்ளா யுனக்குப் பெண்வேண்டு மென்றால்

ஆருங்கொடா ருங்களப்பன் கபாலி யம்மான் திருடன்

ஊருஞ்செங் காடுநின்றன் முகம்யானை யுனக்கிளையோன்

பேருங்கடம்ப நின்றாய்நீலி நிற்கும் பெருவயிறே. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

சந்தி பிரித்து எழுதிய பாடல்:

--------------------------------------------------

வீரம் சொரிகின்ற பிள்ளாய் உனக்குப் பெண் வேண்டும் என்றால்

ஆரும் கொடார் உங்கள் அப்பன் கபாலி அம்மான் திருடன் !

ஊரும் செங்காடு நின் தன் முகம் யானை உனக்கு இளையோன்

பேரும் கடம்பன் நின் தாய் நீலி நிற்கும் பெரு வயிறே !

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

பொருளுரை:

----------------------

வீரச் செயல்கள் பல புரிகின்ற பிள்ளையே உனக்குத் திருமணம் செய்விக்க வேண்டுமென்றால் யாரும் பெண் கொடுக்க முன்வருவதில்லையே ! காரணம் என்ன தெரியுமா உன் தந்தையோ கையில் மண்டையோட்டை ஏந்திக் கொண்டிருக்கும் கபாலியாக இருக்கிறான் ! அவன் குடியிருக்கும் இடமோ  (செங்காடுசுடுகாடு உன் அம்மானோ (மாமன்வீடு வீடாகச் சென்று வெண்ணெய் திருடித் தின்று வருபவன்  ! உன் தம்பி பெயரோ  (கடம்பன்முரடன் உன் தாய் (நீலிகருப்பி ! உனக்குப் பானை வயிறு  யானைமுகம்  யாரப்பா உனக்குப் பெண் தருவார்கள் ?

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

அருஞ்சொற்பொருள்;

--------------------------------------

ஆரும் யாரும் கொடார் கொடுக்கமாட்டார் கபாலி கையில் மண்டையோடு வைத்திருப்பவன் அம்மான் மாமன் செங்காடு =  சுடுகாடு கடம்பன் முரடன் நீலி கறுப்பு நிறத்தவள் நிற்கும் நினக்கும் ;

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

பின்குறிப்பு:

--------------------

பிள்ளையாரை இகழ்வது போல் புகழும் பாடல்இது வஞ்சப் புகழ்ச்சி எனப்படும் !

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ஆக்கம் இடுகை,

வை.வேதரெத்தினம்,

(veda70.vv@gmail.com)

ஆட்சியர்,

தமிழ்ப்பணி மன்றம்,

[திருவள்ளுவராண்டு: 2053, மேழம் (சித்திரை) 20]

{03-05-2022}

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

பிள்ளையார்