name='description'/> தமிழ்ப் பணி மன்றம்: 03/06/16

ஞாயிறு, மார்ச் 06, 2016

புதிய தமிழ்ச் சொல் (37) உருளி ( CYCLE )

புதுச்சொல்புனைவோம் !உருளி = CYCLE
------------------------------------------------------------------------------------------


மேலை நாட்டினரால் கண்டுபிடிக்கப் பெற்ற சைக்கிள்வண்டிக்கு இரண்டு சக்கரங்கள் உடைய வண்டி என்ற கருத்தில் பை-சைக்கிள்என்று பெயரிடப்பட்டது. காலப் போக்கில் பை-சைக்கிள்மறைந்து சைக்கிள்என்ற சொல் நிலைபெற்று விட்டது !

பை-சைக்கிள்என்பதை தமிழில் மொழிபெயர்த்த வடமொழி ஆர்வலர்கள் அதை துவிச்சக்கர வண்டிஎன்றனர். பின்னாளில் அது இரு சக்கர வண்டிஆயிற்று. வேறு சில தமிழறிஞர்கள் அதை மிதி வண்டிஎன்று அழைக்கலாயினர் !


தனித்தமிழில் ஈடுபாடு கொண்ட அறிஞர்கள் அதை ஈருருளிஎன்று மொழியாக்கம் செய்தனர். இரு + உருளி = ஈருருளி என்றாகும். ஈருருளி என்றால் இரண்டு உருளிகள் (சக்கரங்கள்) உடைய வண்டி என்று பொருள் !


பை-சைக்கிள்என்ற சொல் சுருங்கி சைக்கிள்ஆகிவிட்டது. பேச்சு வழக்கிலும், எழுத்து வழக்கிலும் சைக்கிள்என்ற சொல்லே நிலை பெற்றுவிட்டது. எனவே நாமும் ஈருருளியைக் கைவிட்டு உருளிஎன்றே உரைப்போமே !


சரி ! உருளிஎன்ற சொல் பொருத்தம்தானா ? ஆம் எனில் எப்படி ? “உல்என்னும் வேர்ச்சொல் வளைதல்கருத்தை உணர்த்தும். உல் என்னும் வேரினின்று கிளைத்து, நீண்டு, திரிபடைந்து பல்வேறு சொற்கள் தமிழில் புழங்கி வருகின்றன. அவற்றுள் ஒன்று தான் உருளி”. எப்படி ? உல் > உர் > உருள் > உருளி = (வளைதற் கருத்தை உணர்த்தும்) வட்ட வடிவமான ஆழி, அதாவது சக்கரம் என்று பொருள் !


சைக்கிள்என்னும் ஆங்கிலச் சொல்லுக்கு மிகச் சரியான மொழியாக்கம் உருளிஎன்பதே ! ஆகையால் சைக்கிள்என்பதை இனி உருளிஎன்றே சொல்வோம். உருளியின் உறுப்புகள் பெயரெல்லாம் ஆங்கிலத்தில் இருக்கிறதே ! அவற்றையும் தமிழில் மொழியாக்கம் செய்ய வேண்டாமா ? செய்திருக்கிறோம் ! பாருங்களேன் !!

 

=================================================

CYCLE

உருளி

CYCLE - FRAME

பழுவம் (பழு > பழுவம்)

CYCLE - FORK

கவைக்கால்

CYCLE - WHEEL

ஆழி

CYCLE - RIM

வட்டகை

CYCLE - WHEEL SPOKE

ஆரை (ஆரக்கம்பி)

CYCLE - WHEEL HUB

குடம் (ஒ.நோ: வண்டிக்குடம்)

CYCLE - HUB PLATE

குடமூடி

CYCLE- - WHEEL AXLE

இருசு

CYCLE - AXLE CONE

குவிசுரை

CYCLE - TYRE

தூம்புறை (தூம்பு + உறை)

CYCLE - CHAIN

சங்கிலி

CYCLE-  PEDAL

மிதியடி

CYCLE - CRANK WHEEL

ஏராழி (ஏர் + ஆழி)

CYCLE - CRANK SHAFT

ஏர்க்கால் (ஏர்=எழுதல்)

CYCLE - FREEWHEEL

முள்ளாழி

CYCLE - CARRIER

சுமைதாங்கி

CYCLE - MUD-GUARD

மட்காப்பு

CYCLE - DANGER LIGHT

சிவலை விளக்கு

CYCLE - REFLECTOR

சொலிப்பு வில்லை

CYCLE - STAND

உருளித் தளி

CYCLE - BRAKE

தடையம்

CYCLE - BRAKE SHOE

தடையக் கட்டை

CYCLE - BALLS

பரல்கள்

CYCLE – BELL

மணி

CYCLE - SADDLE

இருக்கை

CYCLE- DYNAMO

ஈமின்கூடு

CYCLE - DOOM

குடவிளக்கு

CYCLE PARKING STAND

உருளி நிறுத்தகம்

CYCLE REPAIR SHOP

உருளிச் சீரகம்

CYCLE - OVERHAULING

முற்றாய்வு.

 

==================================================== 

ஆக்கம் + இடுகை,

வை.வேதரெத்தினம்,

(veda70.vv@gmail.com)

ஆட்சியர்,

தமிழ்ப் பணி மன்றம்முகநூல்.

{06-03-2016}

=====================================================உருளி

புதிய தமிழ்ச் சொல் (36) வில்லூரி ( MART, STORES, STALL, EMPORIUM,SHOP )

புதுச் சொல் புனைவோம் !


வில்லூரி = EMPORIUM, MART, STORES

-----------------------------------------------------------------------------------------


உல்என்னும் வேர்ச் சொல் உள்ளொடுங்கும் கருத்தை உணர்த்துவது. உள்ளொடுங்கல் என்றால் குறிப்பிட்ட வரம்புக்குள் அடங்குதல் என்று பொருள்!

 

உல் > உர் > ஊர் = நாற்புறமும் எல்லைகளைக் கொண்டு, அவ்வெல்லைகளுக்கு உள்ளொடுங்கி அமைவதால் தான் அதற்கு ஊர்என்று பெயர். சிற்றூர், பேரூர் எதுவாக இருந்தாலும், நாற்புறமும் எல்லைகளைக் கொண்டு அவற்றுக்கு இடையே தானே அவை அமைகின்றன ! 

 

உல்எனும் வேர்ச்சொல், உல் > உர் > ஊர் > ஊரி என்று திரிந்து குறிப்பிட்ட வரம்புகளுக்கு உட்பட்டு அமைந்துள்ள இடம்என்ற பொருளை உணர்த்தும் ! 


 

கல் + ஊரி = கல்லூரி. கல்லூரி என்ற சொல் இங்கு எதைக் குறிக்கிறது ? நாற்புறமும் குறிப்பிட்ட எல்லைகளை உடைய வளாகத்தில் (CAMPUS) அமைந்துள்ள கல்வி கற்பிக்கப்படும் கட்டடப் பகுதியைக் குறிக்கிறது அன்றோ ? இதிலிருந்து என்ன உணரப்படுகிறது

 

ஊரிஎன்பது இளமை, சங்கு, முகில், புல்லுருவி ஆகிய கருத்துகளுடன் இடம்என்ற கருத்தையும் நமக்கு உணர்த்துகிறது. ஊரிஎன்பதை இடம்என்னும் சொல்லுக்குப் பகரமாக (பதிலாக) வைத்து வேறு பல சொற்களையும் நாம் உருவாக்க முடியும் !

 

வில் + ஊரி = வில்லூரி. பொருள்கள் விற்பனை செய்யப்படும் இடத்தை வில்லூரி எனச் சொல்வது பொருத்தம் தானே ? இப்போது MART, STORES, SHOP, STALL, EMPORIUM என்று பல்வேறு பெயர்களில் அழைக்கப்படும் விற்பனையகங்களைஇனி வில்லூரிஎன்னும் ஒரே சொல்லால் அழைப்போமே !

 

===================================================----

 

FURNITURE MART..............

அறைகலன் வில்லூரி

STATIONARY MART............

= எழுதுபொருள் வில்லூரி

BOOK SHOP...........................

புத்தக வில்லூரி

FRUIT STALL........................

தேங்கனி வில்லூரி

TEA STALL............................

தேநீர் வில்லூரி

GROCERY STORES.............

= உண்பொருள்வில்லூரி

MEDICAL  STORES.............

= உறைபொருள் வில்லூரி

FANCY STORES.....................

புனைபொருள் வில்லூரி

UTENZIL STORES.................

அடுகலன் வில்லூரி

GLASS SALES EMPORIUM..

கண்ணாடி வில்லூரி

COMPUTER SALES EMPORIUM.............................


=
கணினி வில்லூரி

HAND LOOM TEXTILES......

= கைத்தறித் துணி வில்லூரி

 

===================================================

 

கொல் + ஊரி = கொல்லூரி. ஆங்கிலத்தில் SLAUGHTER HOUSE என்று சொல்வதை ஆட்டுத் தொட்டி, மாட்டுத்தொட்டி என்றும் மிருகங்கள் வதைப்பிடம் என்றும் பலவாறு சொல்கிறோம். இதை கொல்லூரிஎன்ற ஒரே சொல்லால் குறிப்பிடலாம்.

 

SLAUGHTER HOUSE........................= கொல்லூரி

இது போன்ற புதுச்சொற்களை இன்னும் புனைவோம் ! தமிழில் சொல் வளத்தைப் பெருக்குவோம்!!

 

===================================================

 

ஆக்கம் + இடுகை,

வை.வேதரெத்தினம்,

(veda70.vv@gmail.com0

ஆட்சியர்,

தமிழ்ப் பணி மன்றம்முகநூல்.

{06-03-2016}

 

====================================================வில்லூரி